Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

AIRSTOP.CZ, s.r.o.
Agencja turystyczna
Lublaňska 40
120 00 Praha 2

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY

Firma AIRSTOP.CZ, s.r.o., REGON: 273 74 513 (zwana dalej „pośrednikiem“) to agencja turystyczna, która pośredniczy w sprzedaży wyjazdów, zakwaterowań oraz/lub innych usług związanych z ruchem turystycznym (np. ubezpieczenie na wyjazd, zapewnienie miejsca do parkowania, zapewnienie miejsc w samolocie) (wszystko łącznie zwane dalej „usługą“) biur podróży - organizatorów wyjazdów lub innych podmiotów (wszystko łącznie zwane dalej „organizatorem“). Pośredniczenie w sprzedaży usług przez pośrednika odbywa się na podstawie umów z organizatorami, które to upoważniają pośrednika, aby w imieniu organizatora zawierał umowę o podróż albo świadczył inne usługi w imieniu organizatora (łącznie zwanej dalej „umową o podróż“) i pobierał uzgodnione wynagrodzenie za usługi.

Niniejsze Ogólne warunki handlowe pośrednika (zwane dalej „OWH“) ustalają: (i) warunki, na mocy których pośrednik pośredniczy w sprzedaży oferowanej przez organizatora (zawarcie umowy o podróż), (ii) proces zamawiania usługi oraz (iii) warunki zawarcia i wejścia w życie umowy pomiędzy organizatorem i klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług przez organizatora – usługi wybranej przez klienta i podanej w zgłoszeniu wyjazdu (zwanej dalej „zgłoszeniem“) w ramach warunków oferowanych przez organizatora.

Prawa i obowiązki pośrednika i klienta określające pośredniczenie w sprzedaży usługi kierują się niniejszymi OWH oraz zgłoszeniem (zwane dalej „umowa pomiędzy pośrednikiem i klientem“). Odmienne postanowienia w zgłoszeniu mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszych OWH.

Prawa i obowiązki wynikające z umowy o podróż są wiążące tylko dla organizatora oraz klienta i podlegają warunkom handlowym organizatora (dot. płatności i podróży łącznie z warunkami anulowania wyjazdu i pozostałymi warunkami) (łącznie zwane dalej „warunkami organizatora“). Za świadczenie usług zgodnie z umową o podróż ponosi odpowiedzialność wyłącznie organizator zgodnie z warunkami organizatora (pośrednik pojawia się w stosunku klient – organizator wyłącznie jako pośrednik podczas zawierania umowy o podróż). Niniejsze OWH nie dotyczą więc praw i obowiązków pomiędzy klientem i organizatorem podczas świadczenia usługi zgodnie z umową o podróż zawarte za pośrednictwem pośrednika; owe stosunki podlegają warunkom organizatora. Klient ma obowiązek zaznajomienia się z warunkami organizatora.

Pośrednik nie jest ubezpieczony na wypadek upadłości (tego obowiązku nie nakładają na niego przepisy prawa). Ubezpieczonymi na wypadek upadłości są biura podróży – organizatorzy wyjazdów w kraju ich siedziby, na warunkach, które obowiązują w kraju jego siedziby. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ubezpieczenie na wypadek upadłości nie odnosi się do wszystkich usług organizatorów, ale wyłącznie do wyjazdów i względnie dalszych usług wymienionych w umowie ubezpieczeniowej pomiędzy organizatorem i ubezpieczalnią.

  1. ZAMÓWIENIE USŁUGI, POWSTANIE/UTWORZENIE USŁUGI PODRÓŻY, OPŁACENIE USŁUGI

2.1. Zamówienie usługi

Klient przeprowadza zamówienie usługi (łącznie zwane dalej „zamówieniem usługi) (i) albo za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronach internetowych pośrednika (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl) który następnie wysyła (zwane dalej „zamówienie on-line“) lub (ii) za pomocą innych sposobów (zwłaszcza telefonicznie lub osobiście w miejscu siedziby pośrednika). Pośrednik ma prawo do tego, żeby zamówienie usługi nawet bez podania powodu odrzucić i to zwłaszcza wtedy, kiedy zamówienie zawiera niezupełne usługi, niewłaściwe, nieprawdziwe oraz /lub sprzeczne, czy błędne dane podane przez organizatora oraz/lub jeżeli chodzi o klienta, który w przeszłości nie zapłacił w terminie za usługi.

Poprzez zamówienie usługi klient potwierdza, iż jest upoważniony do zawarcia umowy o podróż, i to nawet na rzecz osób trzecich (podróżnych – klientów), jest upoważniony do przekazania pośrednikowi i organizatorowi danych osobowych klientów oraz iż dokonał przygotowania zamówienia usługi na podstawie zgody klientów a także iż dane dotyczące klientów są zgodne z danymi podanymi w ich dokumentach podróży.

Klient odpowiada za poprawność zamówienia, zwłaszcza za poprawne podanie danych osobowych, terminów i pozostałych warunków istotnych do korzystania z usług. W przypadku ograniczeń związanych ze stanem zdrowia klient jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy jego stan zdrowia nie może mieć wpływu na korzystanie z usług.

Oferta wyjazdów lub innych usług prezentowanych na stronach internetowych pośrednika (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl) jest zestawiana na podstawie danych przyjmowanych drogą elektroniczną od organizatorów. Organizatorzy dane aktualizują i zmieniają. Pośrednik nie odpowiada za ich poprawność, aktualność ani wprowadzane kolejne zmiany. Jeżeli dane w umowie o podróż lub w potwierdzeniu na temat usługi różnią się od danych podanych w ogólnym opisie usługi albo bazie danych on-line oferowanych usług, ważne są i zobowiązujące są dane podane w umowie o podróż.

2.2. Zamówienie on-line

Klient podczas składania zamówienia on-line kierując się własną decyzją wybierze zamówienie lub niezobowiązujące zamówienie. Poprzez wybór zobowiązującego zamówienia klient składa nieodwołalny projekt na zawarcie umowy o podróż; zobowiązującego zamówienia nie da się w inny sposób anulować.

W przypadku złożenia zobowiązującego zamówienia dojdzie do zobowiązującego zamówienia usługi u organizatora po uiszczeniu opłaty za usługę (albo jej części) kartą płatniczą, względnie zgodnie z warunkami podanymi w poszczególnych krokach zamówienia on-line. W przypadku zamówienia niezobowiązującego, dojdzie do zobowiązującego zamówienia dopiero po uiszczeniu opłaty i wpłynięciu kwoty za usługę (lub jej części) na rachunek pośrednika (w tym momencie z niezobowiązującego zamówienia staje się zamówienie zobowiązujące), względnie na warunkach podanych w poszczególnych krokach zamówienia on-line. Następne dyspozycje odnośnie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za usługę są podane w zgłoszeniu, w poszczególnych krokach zamówienia on-line, w pozostałych dokumentach wysłanych do klienta oraz/lub w wytycznych pośrednika (łącznie zwanymi dalej „dokumentami dot. usługi“).

2.3 Zamówienie przeprowadzone w inny sposób

Sposób podany w pkt. 2.2 zostanie zastosowany adekwatnie również podczas zamówienia usługi w inny sposób.

2.4 Stworzenie (zawarcie) umowy o podróż, nie zawarcie umowy o podróż

Umowa o podróż pomiędzy organizatorem i klientem powstaje (jest zawarta) w chwili, kiedy zostanie potwierdzona przez organizatora.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż baza danych on-line oferowanych usług (łącznie z opłatami za usługi) aktualizowana jest na bieżąco i pośrednik nie może w żaden sposób zapewnić, iż usługa podana w zgłoszeniu będzie po uiszczeniu usługi (po złożeniu zobowiązującego zamówienia) dalej do dyspozycji (nie będzie wyprzedana), względnie iż będzie do dyspozycji w kwocie podanej na zgłoszeniu. W związku z powyższym pośrednik zaleca klientowi, żeby przeprowadził płatność za pomocą karty płatniczej i bramy płatniczej. Klient dodatkowo przyjmuje do wiadomości, iż po przeprowadzeniu płatności (przy zakupie usługi) może w wyjątkowych przypadkach pojawić się sytuacja, kiedy organizator zamawianą usługę (umowa o podróż) nie potwierdzi.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, iż usługa podana w zgłoszeniu nie będzie po uiszczeniu usługi ciągle do dyspozycji (zostanie wyprzedana), wzgl. jeżeli organizator nie potwierdzi zamawianą usługę, umowa o podróż nie dojdzie do skutku. Pośrednik jest w takim przypadku zobowiązany do zwrócenia klientowi w odpowiednim terminie uiszczonej opłaty za usługę. Pośrednik w żaden sposób nie odpowiada za szkody, (wzgl. inny uszczerbek) wyrządzone klientowi oraz/albo inne konsekwencje poniesione przez klienta z powodu nie zawarcia umowy o podróż. Poprzez zwrot uiszczonej opłaty za usługę (bez odsetek) są wzajemne prawa i obowiązki klienta i pośrednika wyrównane a klient nie ma prawa do odszkodowania, względnie innych praw do roszczeń wobec pośrednika, które powstały z powodu nie zawarcia umowy o podróż.

We wyjątkowych przypadkach może dojść do sytuacji, iż organizator dopiero po zawarciu umowy o podróż stwierdzi, że w całkowitej kwocie usługi doszło do błędu. W takim przypadku może organizator w ramach warunków podanych w umowie o podróż albo ustanowionych przepisami danego kraju, którym podlega umowa o podróż (art. 8.), wykorzystać prawo do zaskarżenia umowy o podróż, podważenia jej oraz/albo odstąpienia od niej (np. w przypadku niemieckich biur podróży § 119 niemieckiego kodeksu cywilnego).

2.5 Uiszczenie opłaty za usługę

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę (wzgl. danej części opłaty za usługi) zgodnie z warunkami i terminami podanymi w dokumentach dot. usługi. Jeżeli strony umowy uzgodnią, iż cena usługi zostanie uiszczona w ratach, wzgl. jeżeli klient wybrał uiszczanie opłaty za usługi w ratach, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługi w terminie podanym w dokumentach dot. usługi, najpóźniej jednak 30 dni przed zakładanym rozpoczęciem korzystania z usług (odlotem). Jeżeli klient naruszy ten obowiązek, pośrednik ma prawo do anulowania na koszty klienta i w jego imieniu usługi zamówionej przez klienta, i to bez jakiegokolwiek następnego anonsu. Niniejsze OWH są równocześnie adekwatnym nieodwoływalnym pełnomocnictwem, którego udzielił klient pośrednikowi w celu unieważnienia zamówionej przez klienta usługi (do odstąpienia od umowy o podróż). Jeżeli pośrednik unieważni usługę zamówioną przez klienta z powodów naruszenia przez klienta obowiązku uiszczenia na rzecz pośrednika pozostałej części z całkowitej kwoty, klient jest zobowiązany do zapłacenia opłaty za anulowanie wyjazdu (art. 4.). Pośrednik ma prawo do odliczenia opłaty za anulowanie wyjazdu od uiszczonej części opłaty za usługi. W przypadku anulacji usługi, w ramach której klientowi został zaproponowany bonus (np. zniżka na usługę, wykorzystanie Airpunktów), zostanie klientowi zwrócona kwota wyjazdu obniżona o wyżej wymieniony bonus.

Za skutki opóźnienia płatności za usługi (np. podwyższenie opłat za anulowanie wyjazdu, anulowanie rezerwacji usługi zamówionej przez organizatora, tzn. odstąpienie organizatora od umowy o podróż) ponosi odpowiedzialność wyłącznie klient.

Cena usługi (wzgl. poszczególne części ceny usługi) została uzgodniona w walucie kraju, w którym organizator ma siedzibę (w większości EUR) (zwanym dalej „obcą walutą“). Klient ma prawo kwotę usługi (wzgl. poszczególne części ceny usługi) opłacić również w CZK (czeska korona) lub PLN (polski złoty) (zwanymi dalej „walutą krajową“). Wysokość kwoty usługi po przeliczeniu kursem wewnętrznym pośrednika obowiązującym w dzień złożenia zamówienia na walutę krajową jest podana w zgłoszeniu.

Jeżeli kwota ma być opłacana po częściach i w okresie pomiędzy powstaniem (zawarciem) umowy o podróż i uiszczeniem opłaty pozostałej części całkowitej ceny, dojdzie do podwyższenia kursu wymiany w stosunku do obcej waluty ogłaszanej przez Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka) o więcej aniżeli 5 %, pośrednik ma prawo podwyższyć pozostałą część całkowitej ceny, i to w adekwatnym stosunku odpowiadającym zmianie kursu wymiany. Pośrednik ma jednak wyłączne prawo do podjęcia decyzji i zmiany kwoty usługi zgodnie z niniejszym akapitem nie przeprowadzać.

2.6 Kontrola danych

Pośrednik nie odpowiada za szkody wyrządzone klientowi z powodu podania niewłaściwych danych przez klienta albo organizatora. Klient jest zobowiązany do dokładnej i natychmiastowej kontroli wszelkich danych podanych w dokumentach dotyczących usługi, w potwierdzeniu o usłudze oraz w umowie o podróż.

  1. DOKUMENTY PODRÓŻY, FORMALNOŚCI WSTĘPNE

3.1 Dokumenty podróży

Dokumenty niezbędne do korzystania z usług oraz instrukcje do korzystania z usług (zwane dalej „dokumentami podróży“) łącznie z dokumentami dot. ubezpieczenia organizatora na wypadek upadłości (o ile organizatora dotyczy obowiązek posiadania ubezpieczenia na wypadek konkretnej usługi) klient otrzyma od pośrednika albo organizatora. Pojęcie dokumenty podróży nie odnosi się do formalności paszportowych, celnych, zdrowotnych lub innych formalności niezbędnych do podróży zgodnie z przepisami kraju docelowego (tranzytowego). Dokumenty podróży zostaną przesłane mniej więcej tydzień przed korzystaniem z usługi (odlotem) a np. bilety lotnicze mogą być w postaci elektronicznej. Dokumentem w ich wypadku jest potwierdzenie o zarezerwowaniu zamówionej usługi. W większości przypadków dokumenty podróży zostaną przekazane klientowi drogą mailową na adres podany przy zamawianiu usługi około 7-10 dni przed odlotem. Jeżeli podczas zawierania umowy do odlotu pozostaje mniej dni, dokumenty podróży będą klientowi przekazane bez zbytniej zwłoki, jak tylko organizator je wystawi.

W wyjątkowych sytuacjach mogą być dokumenty podróży wysłane również drogą pocztową albo przygotowane do odbioru na lotnisku. W takich wypadkach będzie pośrednik dokładnie informować klienta, w którym miejscu na lotnisku ma podjąć dokumenty. Pośrednik nie jest odpowiedzialny za zgubienie przez urząd pocztowy biletów lotniczych, dokumentów podróży lub innych dokumentów.

Klient powinien kierować się instrukcjami organizatora oraz kolejnymi instrukcjami wydanymi przez organizatora w związku z zakupioną usługą, przede wszystkim zaś jest zobowiązany do stawienia się na czas przed rozpoczęciem korzystania z usług. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku, kiedy nie pojawi się na lotnisku zgodnie z wydanymi instrukcjami, grozi ryzyko, iż zostanie odwołany również jego lot powrotny z kraju docelowego.

3.2 Formalności wstępne

Klienci (tzn. wszyscy podróżni) odpowiadają w pełni za przestrzeganie wszelkich potrzebnych do wykonania usługi (podróży) przepisów (np. paszportowych, wizowych i zdrowotnych, przepisów dot. wspólnego transportu zwierząt, granica wieku klienta) oraz za kompletność dokumentów podróży. W związku z tym są podróżni (klienci) zobowiązani zwłaszcza zasięgnąć informacji na temat obowiązków wizowych w urzędach konsularnych w krajach docelowych i tranzytowych i bez ingerencji pośrednika zapewnić sobie wszelkie dokumenty wymagane do wjazdu do konkretnych krajów, w celu pobytu, względnie przejazdu (ważny paszport, wiza, dokument o ubezpieczeniu zdrowotnym itd., jeżeli są wymagane).

W przypadku niespełnienia obowiązków wymienionych w poprzednim akapicie firma lotnicza ma prawo nie zgodzić się na transport, a za wszelkie wynikające z tego koszty oraz poniesione szkody wystawić rachunki podróżnym (klientom).

W przypadku, kiedy pośrednik zapewnia klientowi wizę (odpłatnie), jest zobowiązany do przekazania pośrednikowi wszelkich dokumentów oraz przekazania całkowitych i prawdziwych oraz kompletnych danych i informacji oraz dołożenia wszelkich starań, potrzebnych do załatwienia wizy. Pośrednik nie odpowiada zwłaszcza za nieprzyznanie wizy i przekroczenie zakładanego okresu wydania wizy.

Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub negatywne skutki poniesione przez klientów w przypadku niedotrzymania obowiązków podanych w niniejszym artykule 3.2.

  1. OPŁATA ZA ANULOWANIE ORAZ ZMIANY W ZAMAWIANYCH USŁUGACH

Zmiany dot. zamawianych usług, odstąpienia od umowy o podróż (anulowanie zamówienia), wysokości opłat za anulowanie (za przedterminowe zakończenie zobowiązań wynikających z umowy o podróż), warunków, w ramach których można umowę o podróż przekazać dalej, jak również i zmiany następnych warunków umowy o podróż podlegają warunkom organizatora. Klient potwierdza i zapewnia, iż dokładnie i w pełnym zakresie zaznajomił się z warunkami organizatora, ich treścią, zwłaszcza z wysokością opłat za anulowanie wyjazdu oraz z warunkami, zgodnie z którymi można od umowy o podróż odstąpić oraz iż z warunkami organizatora w pełni się zgadza. Pośrednik zaleca klientowi zawrzeć ubezpieczenie na wypadek anulowania wyjazdu (odwołanie wyjazdu z powodu choroby).

W celu określenia wysokości opłaty za anulowanie decydujący jest czas doręczenia wypowiedzenia umowy organizatorowi; należy wziąć pod uwagę godziny pracy pośrednika, godziny pracy organizatora jak i również czas potrzebny do przygotowania odstąpienia od umowy po stronie pośrednika.

 

  1. REKLAMACJE

Ze względu na fakt, że klient zawiera umowę o podróż z organizatorem, za odpowiednie zapewnienie usługi odpowiada i odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z umowy o podróż ponosi organizator. Pośrednik nie odpowiada za jakość oraz zakres usługi świadczonej przez organizatora; ewentualne reklamacje usługi należy składać wyłącznie na ręce organizatora. Pośrednik nie jest upoważniony do rozwiązywania reklamacji usług nawet w imieniu organizatora.

Klient jest zobowiązany do składania reklamacji usługi w terminie podanym w warunkach organizatora albo w okresie ustalonym w odpowiednim przepisie prawa kraju, którego przepisom prawa umowa o podróż podlega (art.8.). Pośrednik w przypadku prośby klienta pomoże mu z przeprowadzeniem reklamacji usługi u organizatora, zwłaszcza podczas pośredniczenia w sprzedaży wyjazdu, przyjmie wiadomości, wymagania lub zażalenia klienta dotyczące wyjazdu, i bez zbędnej zwłoki przekaże je do biura podróży, które jest organizatorem wyjazdu.

Pośrednik poleca, że aby w odpowiedni sposób przeprowadzić reklamację u organizatora, klient powinien złożyć reklamację wad, które powstały w usługach związanych z wyjazdem w trakcie pobytu w kraju docelowym, powinien złożyć reklamację również u lokalnego reprezentanta organizatora (rezydent). Bez takiego postępowania, organizator może reklamację odrzucić argumentując tym, że klient w trakcie pobytu nie dał mu sposobności, żeby wady naprawić. W celu dalszego postępowania reklamacyjnego pośrednik poleca spisać z rezydentem na miejscu protokół reklamacyjny.

 

  1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA

Pośrednik przekazuje do informacji klientowi, który jest konsumentem, następujące informacje:

-           zgłoszenie oraz niniejsze OWH są przechowywane u pośrednika i wysyłane klientowi, wzgl. niniejsze OWH są opublikowane na stronach internetowych pośrednika

-           umowa o podróż będzie przechowywana u organizatora, wzgl. warunki organizatora są opublikowane na stronach internetowych organizatora.

-           przed wysłaniem zamówienia usługi klient ma możliwość sprawdzenia danych, które wprowadził w ramach zamówienia

 

  1. PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW, POZASĄDOWE POSTĘPOWANIE - KONSUMENCI

Umowa o podróż podlega normom prawnym kraju, w którym znajduje się siedziba organizatora.

Prawa i obowiązki pośrednika i klienta regulujące pośredniczenie w sprzedaży usługi podlegają prawu Republiki Czeskiej. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy pośrednikiem i klientem będą rozpatrywane przez sądy w Republice Czeskiej.

Jeżeli klient jest konsumentem, wtedy jest w przypadku sporu upoważniony do tego, by zgłosić wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu w Czeskiej Inspekcji Handlowej (Kontakt: Česká obchodní inspekce, ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON (IČO): 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz).

Następnym organem umożliwiającym pozasądowe rozstrzyganie sporów jest w tym celu stworzona on-line platforma ODR na stronach internetowych Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Dlaczego wybrać Airstop

Globe
18 lat oferujemy wyjazdy wysokiej jakości w korzystnych cenach
Plane
Gwarancja takiej samej ceny jak bezpośrednio w biurze podróży
Compass
Największe niemieckie i czeskie biura podróży w jednym miejscu
Card
Online rezerwacja z możliwością zapłaty kartą płatniczą